Oddzielenie strefy pracy osób pieszych od stref ruchu wózków

 

2.5.5 Oddzielenie strefy pracy osób pieszych od stref ruchu wózków

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom pieszym wykonującym pracę w strefach, do których przylegają drogi wózków podnośnikowych, zaleca się oddzielenie tych stref od stref ruchu wózków. Ponadto, granice miejsc, do których ruch wózków podnośnikowych jest dopuszczalny, powinny być zaznaczone co najmniej linią na powierzchni podłogi i odpowiednio oznakowane, przy czym obejmuje to również miejsca do których np. wózkami podnośnikowymi są dostarczane materiały czy wyroby potrzebne w omawianej strefie pracy. Miejsca te nie są już drogą dla wózka ale są np. strefą jego rozładunku i manewrowania; powinny one być odpowiednio oznakowane . Na rysunku 2.22 przedstawiono ostrzegawczy znak bezpieczeństwa przydatny do stosowania w strefie manewrowania wózka.

Rys. 2.22. Ostrzegawczy znak bezpieczeństwa zalecany do stosowania w strefie manewrowania wózka

Wypadki w strefach manewrowania nie są wypadkami spektakularnymi i o nich mniej się mówi, ale jest ich dużo i są bardzo poważne. Według danych UDT [17], w roku 2011 ponad dziesięć osób doznało ciężkich obrażeń ciała podczas manewrowania wózkiem przez operatora. W procedurach dotyczących bezpieczeństwa podczas użytkowania wózków zaleca się umieszczenie wymagań, aby w strefie manewrowania wózków inne osoby nie przebywały. Zalecenie to jest zgodne z wymaganiem Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym [2].

Zmniejszenie ryzyka wypadkowego do poziomu małego (w skali trójstopniowej) umożliwia rozwiązanie z oddzieleniem stref pracy osób od stref ruchu wózków podnośnikowych z zastosowaniem stałych kołków lub ochronnych barier fizycznych odgradzających strefy pracy od stref ruchu wózków podnośnikowych. Przykład rozwiązania z zastosowaniem metalowych barier ochronnych przedstawiono na rys. 2.23.

Rys. 2.23. Przykład oddzielenia strefy pracy od drogi ruchu pojazdów (fotografia dzięki uprzejmości firmy Cisco-Eagle z USA)

Na rysunku 2.24 przedstawiono oddzielenie strefy wydziału produkcyjnego od strefy ruchu pojazdów w przebudowywanym zakładzie produkcyjnym w Polsce.

Rys. 2.24. Oddzielenie strefy pracy od strefy ruchu pojazdów za pomocą bariery fizycznej z tworzywa sztucznego (fotografia – dzięki uprzejmości firmy Evergrip sp. z o.o., Warszawa)

Poniżej na rysunkach 2.25 od a) do c) przedstawiono dalsze przykłady zastosowanych w praktyce rozwiązań oddzielenia pełnego lub częściowego stref pracy od stref ruchu wózków i innych pojazdów z zastosowaniem bariery fizycznej. Jak widać z załączonych przykładów, zastosowanie bariery fizycznej chroni nie tylko pracowników, ale również materiały oraz urządzenia przed przypadkowym uszkodzeniem lub nawet zniszczeniem.

Stosowanie  ruchu wózków podnośnikowych w magazynach z regałami wymusza stosowanie barier ochronnych oddzielających ruch wózków od regałów i zabezpieczających regały przed przypadkowym  uszkodzeniem.

Poniżej na rysunku 2.26 przedstawiono stosowanie odpowiednich barier ochronnych w budowanym nowym  magazynie w jednym z przedsiębiorstw Warszawie.

 

a)

b)

 

c)

d)

e)

Rys.2.25 a), b), c), d) , e). Bariery z tworzywa sztucznego, oddzielające ruch wózków od strefy pracy, chroniące urządzenia [a), b), c), e)]oraz materiały [d)] w strefie stanowisk pracy (fotografie dzięki uprzejmości firmy Evergrip sp. z o.o., Warszawa)

         

Rys. 2.26. Stosowanie barier chroniących regały w nowobudowanym magazynie (fotografia dzięki dzięki uprzejmości firmy Evergrip sp. z o.o., Warszawa)