Wytyczne i zalecenia dotyczące organizacji ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym

 

2.1  Wstęp

Opracowanie niniejsze jest skróconą wersją poradnika o tym samym tytule głównym, wydanym przez CIOP-PIB. W poradniku można znaleźć pełniejsze informacje.

Wytyczne niniejsze i zalecenia dotyczą podnośnikowych wózków jezdniowych czołowych używanych w transporcie wewnątrzzakładowym w zakładach przemysłowych oraz w magazynach - wewnątrz budynków. Wewnątrz budynków najlepiej jest stosować wózki z napędem elektrycznym. Co prawda w pomieszczeniach jest dopuszczalne używanie  wózków spalinowych, ale pod warunkiem że nie powodują one przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) i natężeń (NDN), określonych w przepisach ([4], [5] i [6]).  Niedopuszczalne jest jednak używanie w pomieszczeniach wózków z silnikami spalinowymi, zasilanymi benzyną etylizowaną lub zawierającą inne substancje toksyczne [2].