Znakowanie opakowań

Znakowanie opakowań


Każde opakowanie przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych powinno mieć trwałe i czytelne oznakowanie o odpowiednich wymiarach, umieszczone w takim miejscu, aby było dobrze widoczne, ostrzegało i informowało o istniejącym zagrożeniu.

W umowie ADR szczegółowo określono wzory nalepek ostrzegawczych.
Substancje i materiały wybuchowe
Gazy palne
Gazy niepalne
Gazy nietrujące
Gazy trujące
  Materiały ciekłe zapalne
 
Materiały stałe zapalne, samoreaktywne i materiały wybuchowe odczulone
Materiały samozapalne
Materiały wydzielające w kontakcie z wodą gazy zapalne
Materiały utleniające
Nadtlenki organiczne
Materiały trujące
Materiały zakaźne
Materiały promieniotwórcze
Materiały promieniotwórcze rozszczepialne
Substancje żrące
Różne substancje i materiały niebezpieczne
Pozycja w jakiej powinna znajdować się przesyłka