Mikroklimat
 
Problem: Zagrożenia oparzeniami powodowanymi przez:
  • gorące powierzchnie i przedmioty,
  • gorącą wodę, płyn chłodzący, olej i parę,
Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy istnieje ryzyko oparzeń:
  • gorącymi powierzchniami (rozgrzane elementy silnika)
  • gorącymi cieczami (np. płyny z chłodnic)
  • parą wodną?
Stosowanie izolacji termicznej gorących powierzchni lub ich wychłodzenie.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy otwieraniu korków spustowych oleju i chłodnic, zaworów z gorącymi płynami oraz przy ich wypływie.

Stosowanie rękawic i odzieży chroniących przed oparzeniami.

Problem: Występowanie niskiej lub wysokiej temperatury na stanowisku pracy
Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy przeprowadzono pomiary mikroklimatu w środowisku pracy? Przeprowadzenie pomiarów mikroklimatu w środowisku pracy.
Czy wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych (NDN)? Informowanie pracowników o wynikach pomiarów.
Czy podjęto działania eliminujące bądź ograniczające niekorzystne warunki mikroklimatu? Ograniczanie prac na zewnątrz budynku.

Podjęcie działań redukujących lub ograniczających niekorzystne warunki mikroklimatu.

Stosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji.
Czy jest stosowana odzież ochronna? Wyposażenie pracowników w odpowiednią odzież ochronną.