Śliskie, nierówne powierzchnie
 
Problem:  Zagrożenia urazami spowodowane poślizgnięciem, potknięciem i upadkiem na podłogę lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych:
  • w pomieszczeniach garażowo – przeglądowo – naprawczych,
  • na rampie lub polu załadowczo-rozładowczym,
  • w miejscach postojowych lub manewrowych,
Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy mogą wystąpić potknięcia, poślizgnięcia i upadki na skutek:
  • nierównych i uszkodzonych podłóg w pomieszczeniach, na skrzyni ładunkowej,
  • znajdującej się na podłodze cieczy (olejów, paliw) lub smarów,
  • wystających progów między pomieszczeniami, w drzwiach wejściowych i na drogach komunikacyjnych,
  • dziur i pęknięć w podłodze skrzyni ładunkowej,
  • nieodpowiedniego obuwia roboczego?
Wykonanie podłóg z materiałów nienasiąkliwych i zapobiegających poślizgom. Zapewnienie równej powierzchni podłogi.
Zlikwidowanie progów między pomieszczeniami, ograniczenie ich wysokości w drzwiach wejściowych.
Likwidowanie na bieżąco nierówności i ubytków podłoża.
Uzupełnianie na bieżąco ubytków podłoża (wyrównywanie nawierzchni).
Stosowanie odpowiednio dobranego obuwia ochronnego i roboczego.
Czy drogi komunikacyjne oraz miejsca umieszczania ładunków są wyznaczone i oznaczone? Zapewnienie wolnych, nie zastawionych, właściwie oznakowanych dróg komunikacyjnych (przejść) i miejsc umieszczania ładunków.

Zapewnienie dróg komunikacyjnych bez progów, z oznakowaniem pojedynczego stopnia.
Czy wokół stanowisk jest utrzymywany porządek? Zachowanie porządku wokół stanowiska pracy (uprzątanie porozrzucanych części, przedmiotów). Stosowanie schodów odpowiadających wymaganiom norm i przepisów.