Poruszające się środki transportowe stosowane przy załadunku lub rozładunku samochodów
 
Problem: Zagrożenia urazami spowodowane poruszającymi się w poziomie i w pionie środkami transportowymi, są to:
  • wózki jezdniowe z mechanicznym napędem podnoszenia,
  • wózki ręczne z ręcznym podnoszeniem ładunków,
  • żurawie samochodowe samojezdne lub montowane na pojeździe,
  • podesty załadowcze.
Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy stosowane środki transportu są odpowiednio dobrane do wykonywanych zadań? Stosowanie odpowiednich środków transportu do rodzaju wykonywanych zadań. Środki transportu powinny posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa o dopuszczeniu do eksploatacji wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.
Czy środki transportu są w stanie pełnej sprawności i z kompletnym wyposażeniem? Stosowanie sprawnego technicznie sprzętu transportowego wyposażonego zgodnie z instrukcją obsługi lub dokumentacją techniczno-ruchową (DTR), odpowiadającego wymaganiom aktualnych przepisów i norm.
Czy plac załadowczy lub wytyczone drogi transportowe po których poruszają się środki transportowe są odpowiednio wykonane o odpowiednich parametrach (wymiary, nośność, itp.)? Zapewnienie właściwej nawierzchni na placu załadowczym, postojowym lub manewrowym. Nawierzchnia powinna być równa i twarda oraz posiadać odpowiednią nośność do obciążeń wynikających z użytkowania pojazdów ciężarowych.
Prowadzenie transportu po wyznaczonych drogach komunikacyjnych.
Czy środki transportu nie są przeciążane? Przestrzeganie instrukcji producenta i danych na tabliczce znamionowej dotyczących nośności i udźwigu.
Czy ładunek jest właściwie ułożony i zamocowany oraz nie ogranicza widoczności? Układanie, mocowanie oraz rozładowywanie ładunków na skrzyniach ładunkowych pojazdów powinno przebiegać pod kontrolą kierowcy lub zgodnie z instrukcją obsługi lub DTR
Czy środki transportowe obsługują osoby uprawnione? Obsługa i prowadzenie wózków jezdniowych, żurawi samochodowych, itp., może zostać powierzona wyłącznie osobom przeszkolonym i uprawnionym.
W przypadku platformy załadowczej, wózków ręcznych do ich obsługi nie są wymagane odpowiednie kwalifikacje kierowcy, natomiast może je obsługiwać każda osoba po:
  • zapoznaniu się z instrukcją eksploatacyjną opracowaną przez producenta obsługiwanego urządzenia,
  • zapoznaniu się stanowiskową instrukcję obsługi opracowaną przez pracodawcę,
  • przeszkoleniu stanowiskowym w praktycznej obsłudze danych urządzeń.