Poślizgnięcia, potknięcia i upadki

 

Problem : Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy mogą wystąpić potknięcia, poślizgnięcia się i upadki na skutek:
  • nierównych i uszkodzonych podłóg
  • znajdującej się na podłodze cieczy
  • wystających progów między pomieszczeniami, w drzwiach wejściowych i na drogach komunikacyjnych
  • nieodpowiedniego obuwia roboczego?
Wykonanie podłóg z materiałów nienasiąkliwych i zapobiegających poślizgom. Zapewnienie równej powierzchni podłogi.

Zlikwidowanie progów między pomieszczeniami, ograniczenie ich wysokości w drzwiach wejściowych.

Likwidowanie na bieżąco nierówności i ubytków podłoża.

Uzupełnianie na bieżąco ubytków podłoża (wyrównywanie nawierzchni).

Stosowanie odpowiednio dobranego obuwia ochronnego i roboczego.
Czy drogi komunikacyjne oraz miejsca składowania materiałów są oznaczone?
Zapewnienie wolnych, nie zastawionych, właściwie oznakowanych dróg komunikacyjnych (przejść) i miejsc składowania materiałów.

Zapewnienie dróg komunikacyjnych bez progów, z oznakowaniem pojedynczego stopnia.
Czy wokół stanowisk jest utrzymywany porządek?
Zachowanie porządku wokół stanowiska pracy (uprzątanie porozrzucanych części, przedmiotów).

Podwieszenie i zabezpieczenie przewodów elektrycznych i do spawania.

Stosowanie schodów odpowiadających wymaganiom norm i przepisów.

Info: 3, 4, 12, 16, 30, 38, 46, 47, 50, 67

 

Problem : Zagrożenie urazami powodowanymi upadkami osób i przedmiotów z wysokości

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy istnieje możliwość upadku osób lub przedmiotów z wysokości:
  • ze schodów
  • z drabin i podestów?
Stosowanie drabin (metalowych lub drewnianych) zgodnie z przeznaczeniem (oznaczonych znakiem bezpieczeństwa, posiadających ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczania).

Zapewnienie właściwego stanu technicznego drabin, schodów i pomostów.

Przestrzeganie zakazu wchodzenia na regały magazynowe i stoły.
Czy przy pracach prowadzonych na wysokości powyżej l m od podłoża stosowane są właściwe środki ochronne, np. podest z balustradą?
Stosowanie podestu z balustradą (poręcz o wysokości co najmniej 1,1 m, krawężnik o wysokości 0,15 m i poprzeczka w środku) przy pracach prowadzonych na wysokości powyżej l m od podłoża.

Info: 3, 4, 16, 30, 46, 47, 50, 67