Inne

 

Problem: Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy stan podłoża może być przyczyną:

  • potknięcia i upadku
  • poślizgnięcia się i upadku, np. na mokrym lub oblodzonym podłożu?
Uzupełnianie na bieżąco ubytków podłoża (wyrównywanie nawierzchni) w pomieszczeniach i na placach składowych.

Wyrównanie nawierzchni torowisk tak, aby górne powierzchnie szyn znajdowały się na poziomie podłogi pomieszczeń.

Zapewnienie równej i nie śliskiej powierzchni podłóg lub innego podłoża, usuwanie oblodzenia na placach składowych.

Czy drogi komunikacyjne oraz miejsca składowania materiałów są oznaczone? Zapewnienie wolnych, nie zastawionych, właściwie oznakowanych dróg komunikacyjnych (przejść).

Zapewnienie dróg komunikacyjnych bez progów, z oznakowaniem pojedynczego stopnia.

 

Problem: Zagrożenie urazami powodowanymi upadkami ludzi i przedmiotów z wysokości

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy wokół stanowisk jest utrzymywany porządek?

Zachowanie porządku wokół stanowiska pracy, (uprzątanie odpadów drewna, porozrzucanych przedmiotów).

Czy istnieje możliwość upadku osób z wysokości:

  • ze schodów
  • z drabin, podestów i ramp?
Stosowanie schodów odpowiadających wymaganiom norm i przepisów.

Stosowanie drabin (metalowych lub drewnianych) zgodnie z przeznaczeniem (oznaczonych znakiem bezpieczeństwa, posiadających ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczania).

Zapewnienie właściwego stanu technicznego

Czy przy pracach prowadzonych na wysokości powyżej l m od podłoża stosowane są właściwe środki ochronne, np. podest z balustradą?
Stosowanie podestu z balustradą (poręcz o wysokości co najmniej l, l m, krawężnik o wysokości 0,15 m i poprzeczka w środku) przy pracach prowadzonych na wysokości powyżej l m od podłoża.
Czy istnieje możliwość upadku przedmiotów z wysokości, np. w składach dłużyc i tarcicy?
Stosowanie zabezpieczeń (np. zaciosów, klinów) przed stoczeniem się kłód z legarów.

Wyeliminowanie możliwości rozsypywania się stosów tarcicy.

Wyeliminowanie możliwości rozsypania się i upadku materiałów drzewnych (np. zrzynów i tarcicy) ze środków transportu szynowego i kołowego.

Info: 4, 6, 12, 15, 17, 30, 44-46, 51, 63