Zagrożenia czynnikami chemicznymi

 

Problem: Narażenie na pyły drewna

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy pracownicy są narażeni na oddziaływanie pyłów i substancji chemicznych w stężeniach przekraczających wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS)?

Dokonywanie okresowych pomiarów stężenia pyłów i substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy.

Informowanie personelu o przekroczeniach wartości NDS pyłów i substancji chemicznych.

Czy prowadzony jest rejestr czynników rakotwórczych w przypadku występowania pyłu drewna twardego?


Prowadzenie rejestru czynników rakotwórczych.

Uwaga - Pyły drewna twardego - buku i dębu - są czynnikami rakotwórczymi dla ludzi

 

Problem: Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne, np. rozpuszczalniki klejów oraz preparatów stosowanych do impregnacji drewna

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy są stosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne ograniczające narażenie na pyły i szkodliwe substancje chemiczne?

Zapewnienie wentylacji ogólnej w pomieszczeniach pracy.

Wyposażenie stanowisk pracy przy obrabiarkach do drewna w miejscowe odciągi pyłów, trocin i wiórów.

Prawidłowe podłączenie przewodów odciągowych do głównej instalacji odpylania.

Wyeliminowanie nieszczelności instalacji odpylania.

Wyposażenie instalacji odpylania w zasuwy odcinające przy ssawach obrabiarek.

Stosowanie odkurzaczy przemysłowych do sprzątania pomieszczeń obróbki drewna.

Ograniczenie czasu pracy w przypadku stwierdzenia przekroczeń wartości NDS.

Czy są stosowane odpowiednie środki ochrony indywidualnej?


Stosowanie prawidłowo dobranych środków ochrony indywidualnej.

Czy są przeprowadzane wstępne i okresowe badania lekarskie?


Przeprowadzanie wstępnych i okresowych badań lekarskich.

Info: 1-4, 6, 12, 17, 18, 24-26, 28, 29, 43, 44