Ochrona zdrowia

 

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4  k.p.)

Orzeczenia lekarskie wydawane są w formie zaświadczeń, które lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne przekazuje pracownikowi i pracodawcy.

Pracodawca, który nie godzi się z treścią wydanego zaświadczenia może wystąpić, w ciągu 7 dni od dnia wydania zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał to zaświadczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Badanie takie powinno być przeprowadzone w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Ustalone na jego podstawie orzeczenie lekarskie jest ostateczne.

Badania profilaktyczne:

 • przeprowadzane są na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania, które powinno zawierać:

  • określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
  • w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,
  • w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
  • informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Rodzaje badań (art. 229 §§ 1-3, 5 k.p.):

 • badania wstępne, którym podlegają:
  - osoby przyjmowane do pracy,
  - pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowisko pracy
  - inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których   występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

  Badaniom tym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy

 • badania okresowe, którym podlegają:
  • wszyscy aktualnie zatrudnieni pracownicy (w ściśle określonych terminach, ustalonych przez właściwego lekarza w porozumieniu z pracodawcą)  
  • pracownicy, zatrudnieni w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających:
   • po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami
   • po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami
 • badania kontrolne, którym podlegają:
  • pracownicy, których niezdolność do pracy spowodowana chorobą trwała dłużej niż 30 dni

Szczegółowe zasady przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r.  w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników [...], (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2067) ze zm. (Dz.U. 2020 poz. 2131).


Koszt badań oraz inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami niezbędnej z uwagi na warunki pracy ponosi pracodawca (art. 229 § 6 k.p.)