Obowiązki organizacyjne

2.2.  Obowiązki organizacyjne

2.2.1. Powoływanie koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

2.2.2. Wyznaczanie pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

2.2.3. Powoływanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

2.2.4. Konsultacje

2.2.5. Powołanie zespołów powypadkowych.

 

L.p.

Treść pytań

tak

nie

Nie dotyczy

1

Czy w przypadku wykonywania w tym samym miejscu pracy przez pracowników zatrudnionych u różnych pracodawców powołali oni koordynatora nadzorującego bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich pracowników? [1]

 

 

 

2

czy w przypadku wykonywania pracy przez innych pracowników na terenie zakładu pracy przekazane zostały im informacje dotyczące zagrożeń, działań ochronnych i zapobiegawczych, osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie pierwszej pomocy i ewakuacji? [1]

 

 

 

3

czy zostali wyznaczeni pracownicy do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji? [1]

 

 

 

4

czy liczba wyznaczonych pracowników jest adekwatna do rodzaju i poziomu zagrożeń, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników? [1]

 

 

 

5

czy wyznaczeni pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni? [1]

 

 

 

6

czy został ustalony sposób realizacji zadań służby bhp (specjalista spoza zakładu, pracownik obok innej pracy lub sam pracodawca)? [1]

 

 

 

7

czy pracodawca, który sam realizuje zadania służby bhp przeszedł szkolenie przewidziane dla tej służby? [1]

 

 

 

8

czy zostali wyłonieni przedstawiciele pracowników do konsultacji w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy? [1]

 

 

 

9

czy pracodawca przeprowadza takie konsultacje? [1]

 

 

 

10

czy u danego pracodawcy został powołany zespół powypadkowy do ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy? [1,19]