Obowiązki związane z procesem produkcyjnym

1.3. Obowiązki związane z procesem produkcyjnym

 

1.3.1.  Procesy pracy – czynniki chemiczne

 

L.p.

Treść pytań

tak

nie

Nie dotyczy

1

 

 

Czy używane w miejscu pracy substancje chemiczne i ich mieszaniny są oznakowane w sposób widoczny i ułatwiający ich identyfikację?  [1]

 

 

 

2

czy w przypadku stosowania substancji niebezpiecznych i stwarzających zagrożenie* pracodawca sporządził spis tych substancji? [1]

 

 

 

3

czy substancje niebezpieczne posiadają karty charakterystyki? [1]

 

 

 

4

czy niebezpieczne lub stwarzające zagrożenie substancje chemiczne bądź ich mieszaniny są opakowane w sposób zabezpieczający przed ich szkodliwym działaniem? [1]

 

 

 

5

czy zagrożenia wynikające z zastosowanych czynników chemicznych zostały uwzględnione w projektowaniu stanowisk pracy i organizacji pracy?  [7]

 

 

 

6

czy pracownicy mają wyposażenie (środki ochrony indywidualnej, odzież obuwie robocze) odpowiednie do ryzyka związanego ze stosowaniem określonego czynnika chemicznego? [7]

 

 

 

7

czy zmniejszona została do minimum liczba pracowników, którzy mogą być narażeni na czynnik chemiczny? [7]

 

 

 

8

czy zmniejszono do minimum ilość stosowanego czynnika chemicznego? [7]

 

 

 

9

czy opracowane zostały i są stosowane instrukcje obchodzenia się z czynnikiem chemicznym i odpadami zawierającymi taki czynnik? [7]

 

 

 

10

czy zostały opracowane instrukcje przechowywania i transportu w miejscu pracy czynnika chemicznego stwarzającego zagrożenie? [7]

 

 

 

11

czy zostały zastosowane odpowiednie wyposażenie i materiały ograniczające uwalnianie się czynnika do środowiska pracy ? [7]

 

 

 

12

czy zastosowano odpowiednie środki ochrony zbiorowej (wyciągi, wentylację) ?** [7]

 

 

 

13

czy zostały zastosowane odpowiednie środki ochrony indywidualnej? [7]

 

 

 

14

czy w przypadku używania substancji łatwopalnych ograniczono ich stężenie do poziomu uniemożliwiającego zapłon lub wybuch? [7]

 

 

 

15

czy podjęto działania zmierzające do usunięcia zapłonu? [7]

 

 

 

 

16

czy podjęto działania zmierzające do ograniczenia skutków dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w przypadku pożaru lub wybuchu?  [7]

 

 

 

17

Czy w przypadku wystąpienia przekroczeń NDS niebezpiecznych substancji podjęte zostały działania w celu ograniczenia narażenia pracowników na działanie tych substancji oraz czy przygotowany został plan naprawczy?

 

 

 

 

* Definicja substancji niebezpiecznej została wskazana w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63 poz. 322 ze zm.) gdzie substancjami niebezpiecznymi i mieszaninami niebezpiecznymi są substancje i mieszaniny zaklasyfikowane co najmniej do jednej z poniższych kategorii: 
1) substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych, 
2) substancje i mieszaniny o właściwościach utleniających, 
3) substancje i mieszaniny skrajnie łatwopalne, 
4) substancje i mieszaniny wysoce łatwopalne, 
5) substancje i mieszaniny łatwopalne, 
6) substancje i mieszaniny bardzo toksyczne, 
7) substancje i mieszaniny toksyczne, 
8) substancje i mieszaniny szkodliwe, 
9) substancje i mieszaniny żrące, 
10) substancje i mieszaniny drażniące, 
11) substancje i mieszaniny uczulające, 
12) substancje i mieszaniny rakotwórcze, 
13) substancje i mieszaniny mutagenne, 
14) substancje i mieszaniny działające szkodliwie na rozrodczość, 
15) substancje i mieszaniny niebezpieczne dla środowiska. 

 

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy substancjami stwarzającymi zagrożenie i mieszaninami stwarzającymi zagrożenie są substancje i mieszaniny należące co najmniej do jednej z klas zagrożenia wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, s. 1 z późn. zm.)

 

**przez środki ochrony zbiorowej należy rozumieć środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami, będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach.

 

 

1.3.2. Procesy pracy – substancje i ich mieszaniny oraz czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

 

L.p.

Treść pytań

tak

nie

Nie dotyczy

1

Czy sporządzone zostały instrukcje i procedury postępowania przy pracach w narażeniu na działanie pyłów drewna twardego? [2]

 

 

 

2

Czy podjęte zostały działania zmierzające do ograniczenia do minimum pracowników narażonych na pyły drewna twardego (buk, dąb) ?  [2]

 

 

 

3

czy zastosowane zostały odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej? [2]

 

 

 

4

czy wprowadzony został zakaz spożywania posiłków i palenia tytoniu w miejscu narażenia? [2]

 

 

 

5

czy miejsca, w których występują pyły drewna twardego są odpowiednio oznakowane oraz umieszczone są odpowiednie informacje na temat zagrożenia? [2]

 

 

 

6

czy  jest prowadzony rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z pyłami drewna twardego? [8]

 

 

 

7

czy rejestr prac jest w terminie do 15 stycznia przekazywany do inspekcji sanitarnej i inspekcji pracy? [8]

 

 

 

8

czy rejestr prac jest przekazywany według wzoru określonego w załączniku 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2012 r. ? [8]

 

 

 

 

9

czy prowadzony jest rejestr pracowników narażonych na działanie pyłów drewna twardego? [8]

 

 

 

 

 

1.3.3.   Procesy pracy – czynniki biologiczne

 

L.p.

Treść pytań

tak

nie

Nie dotyczy

1

Czy zostały zidentyfikowane czynniki biologiczne występujące w środowisku pracy? [2]

 

 

 

2

czy zastosowano ochrony zbiorowe (wyciągi przy stanowiskach, na których obrabiany jest materiał) w celu ograniczenia niekorzystnego oddziaływania na pracownika występujących czynników biologicznych? [2]

 

 

 

3

czy pracownicy zostali wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej? [2]

 

 

 

4

czy zostały zapewnione pracownikom odrębne pomieszczenia do bezpiecznego spożywania posiłków i napojów?  [2]

 

 

 

5

czy zostały zapewnione odpowiednie pomieszczenia higieniczno-sanitarne, środki higieny osobistej oraz środki do odkażania skóry i błon śluzowych? [2]

 

 

 

 

1.3.4. Procesy pracy – hałas i drgania mechaniczne

 

L.p.

Treść pytań

tak

nie

Nie dotyczy

1

Czy ustalony został poziom hałasu na stanowiskach pracy?*  [11]

 

 

 

2

czy zostały przekroczone normy hałasu ustalone w ndn** i w załączniku do rozporządzenia ( wynosi on 85 dB w czasie całej zmiany i 115 dB jako natężenie chwilowe) ? [11,15]

 

 

 

3

czy pracodawca podjął działania naprawcze zmierzające do ograniczenia poziomu hałasu lub drgań mechanicznych? [11]

 

 

 

4

czy jest sprawdzany stan prawidłowości instalacji i mocowania części ruchomych maszyn do obróbki drewna pod kątem nadmiernego hałasu?  [11]

 

 

 

5

czy pracodawca wyposażył pracowników w środki ochrony słuchu i czy nadzoruje ich prawidłowe używanie? [11]

 

 

 

6

czy miejsca pracy, w których przekroczony jest ndn hałasy zostały oznaczone znakami bezpieczeństwa? [11]

 

 

 

7

czy, jeżeli jest to technicznie możliwe i uzasadnione zostały wyodrębnione strefy ograniczonego dostępu? [11]

 

 

 

*   Zasady dokonywania pomiarów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166) [16],

 

**  Ndn – najwyższe dopuszczalne natężenie czynnika fizycznego /hałas/ jest to dopuszczalne natężenie hałasu, którego oddziaływanie na pracownika w okresie jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

 

 1.3.5.  Procesy pracy – atmosfera wybuchowa

 

L.p.

Treść pytań

tak

nie

Nie dotyczy

1

Czy została dokonana ocena ryzyka możliwości wystąpienia atmosfery wybuchowej, w której ustalone zostały prawdopodobieństwo występowania atmosfery wybuchowej, uaktywnienia się zapłonu ( w tym ładunku elektrostatycznego) i ilości gromadzonego pyłu?

 

 

 

2

czy podzielone zostały i zakwalifikowane do odpowiedniej strefy (21 lub 22) przestrzenie zagrożone wybuchem? [20]

 

 

 

3

czy wydzielona przestrzeń została oznakowana znakiem bezpieczeństwa? [20]

 

 

 

4

czy sporządzony został dokument zabezpieczenia przez wybuchem? [20]

 

 

 

5

czy w ramach szkoleń pracodawca uwzględnił zasady postępowania w atmosferze zagrożonej wybuchem? [13,20]

 

 

 

6

czy wydane zostały instrukcje odnoszące się do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem? [2,20]

 

 

 

7

czy pracodawca zweryfikował i odpowiednio zabezpieczył urządzenia, instalacje i połączenia mogące być źródłem zapłonu? [20]

 

 

 

8

czy pracownicy zostali wyposażeni w odzież zapobiegającą tworzeniu się ładunków elektrostatycznych? [1,20]

 

 

 

9

czy został a wyznaczona osoba do wydawania zezwoleń na parce niebezpieczne, które mogą stwarzać zagrożenie wybuchem? [20]

 

 

 

10

czy wytwarzane w toku produkcji pyły są odprowadzane w miejsce, gdzie się nie kumulują stwarzając zagrożenie? [20]

 

 

 

11

czy ustalone zostały drogi ewakuacji w razie zagrożenia wybuchem poza obszar zagrożony? [20]

 

 

 

12

czy przeprowadzona została weryfikacja pod kątem spełnienia minimalnych wymogów rozporządzenia nowopowstałych miejsc pracy?  [20]

 

 

 

13

czy urządzenia i systemy ochronne, które mogą spowodować dodatkowe zagrożenie w razie uszkodzenia zasilania mają zapewnioną możliwość działania niezależnie od pozostałych systemów instalacji? [20]

 

 

 

14

czy jest zapewniona możliwość ręcznego odłączenia urządzeń i systemów ochronnych bez negatywnego skutku dla bezpieczeństwa? [20]

 

 

 

15

czy w przypadku włączenia stopu awaryjnego zakumulowane energie są szybko rozproszone i odizolowane w sposób nie stwarzający dodatkowego zagrożenia? [20]

 

 

 

16

czy w wydzielonych przestrzeniach zagrożonych wybuchem zakwalifikowanych do strefy 21 używane są urządzenia posiadające kategorię 1, 2 i dodatkowo, jeżeli przestrzeń została zakwalifikowana do strefy 22 - urządzenia posiadające kategorię 3? [20]

 

 

 

 

1.3.6. Procesy pracy – transport ręczny

 

L.p.

Treść pytań

tak

nie

Nie dotyczy

1

Czy pracownicy przenoszący ciężary są wyposażeni w odpowiedni sprzęt pomocniczy? [10]

 

 

 

2

czy praca przy przenoszeniu ciężarów jest zorganizowana w ten sposób, aby wyeliminować długotrwały wysiłek fizyczny, nadmierne obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracownika i zminimalizować odległość, na jaką przemieszczane są ciężary? [10]

 

 

 

3

czy zostały odpowiednio zabezpieczone ostre i wystające elementy? [10]

 

 

 

4

czy jest przestrzegany limit 50 kg przy pracach dorywczych związanych z przenoszeniem ciężarów? * [10]

 

 

 

5

czy przy przetaczaniu okrągłych przedmiotów przestrzegane są wartości siły potrzebnej do uruchomienia przetaczanego materiału?  [10]

 

 

 

6

czy przy przekroczeniu wartości 30 kg przenoszonego materiału na odległość ponad 4 m podejmowane są decyzje o zespołowym przenoszeniu? [10]

 

 

 

7

czy w przypadku zespołowego przenoszenia przedmiotów masa przypadająca na jednego pracownika nie przekracza 42 kg ?

 

 

 

8

czy zachowany został przy przenoszeniu zespołowym odstęp pomiędzy pracownikami? [10]

 

 

 

9

czy przy przenoszeniu długich przedmiotów o dużej masie zastosowano sprzęt pomocniczy pozwalający na transport z jak najmniejszym unoszeniem transportowanego przedmiotu? [10]

 

 

 

10

czy masa przewożonych na dwukołowym wózku materiałów wraz z wózkiem nie przekracza 350 kg? *

 

 

 

11

czy masa przewożonych na czterokołowym wózku materiałów wraz z wózkiem nie przekracza 450 kg? *

 

 

 

12

czy w przypadku przewożenia materiału na wózku został on tak rozmieszczony aby  zapewnić stabilność i równowagę? [10]

 

 

 

13

czy korzystając przy przemieszczaniu materiałów z ręcznie napędzanych dźwignic oznaczony jest wyraźnie i w widocznym miejscu udźwig? [10]

 

 

 

14

czy krążki, wielokrążki i wciągniki używane w ręcznie napędzanej dźwignicy zostały przymocowane do belek, haków, dźwigarów w sposób zapewniający bezpieczeństwo, a w przypadku przymocowania do podłoża w sposób zapewniający nieprzemieszczanie się ? [10]

 

 

 

15

czy używane do transportu wciągarki i przyciągarki posiadają sprawne hamulce oraz urządzenia umożliwiające ruch wsteczny wału lub bębna? [10]

 

 

 

16

czy używane krążki i liny zostały tak dobrane, aby uniemożliwiać zakleszczenie się lub zsunięcie się liny? [10]

 

 

 

17

czy przed użyciem została sprawdzona wytrzymałość lin lub łańcuchów? [10]

 

 

 

18

czy ładunek został umocowany na haku w sposób zapobiegający jego upadkowi lub gwałtownej zmianie położenia? [10]

 

 

 

19

czy zastosowano sygnał ostrzegawczy dla pracowników w przypadku podnoszenia lub opuszczania ładunków w strefie ich przebywania? [10]

 

 

 

 

*Uwaga: limit podnoszenia i przenoszenia ciężarów dla kobiet ustalony został w rozporządzeniu z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych  dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545, ze zm.) i wynosi 12 kg przy pracy stałej i 20 kg przy pracy dorywczej. Przy przewożeniu wózkiem 2-,3-,4lkołowych 80 kg.