Obowiązki związane z organizacją stanowisk pracy i wyposażeniem

1.2. Obowiązki związane z organizacją stanowisk pracy i wyposażeniem

 

1.2.1. Organizacja stanowisk pracy

 

L.p.

Treść pytań

 

tak

nie

Nie dotyczy

1

Czy na stanowisku pracy zapewniona została odpowiednia do rodzaju produkcji powierzchnia zapewniająca swobodę ruchów i bezpieczeństwo pracownika? [2]

 

 

 

2

czy stanowisko pracy zostało urządzone z uwzględnieniem wykonywanych czynności i psychofizycznych właściwości pracownika? [2]

 

 

 

3

czy na stanowisku pracy uwzględniona została powierzchnia przeznaczona na składowanie materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów (składowanie nie może utrudniać ruchów pracownika)? [2]

 

 

 

4

czy organizacja stanowisk pracy uwzględnia zasady ergonomii  (nie wymusza niewygodnej lub uciążliwej pozycji pracownika przy wykonywanej pracy)? [2]

 

 

 

5

czy stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne są tak usytuowane, aby nie byli na nie narażeni inni pracownicy? [2]

 

 

 

6

czy zachowana jest wysokość  (2m) i szerokość (0,75 m, w przypadku ruchu dwukierunkowego 1 m) przejść i dojść do stanowiska pracy? [2]

 

 

 

7

czy pracownicy, którzy wykonują prace w pozycji stojącej lub wymaga ona chodzenia mają zapewnione w pobliżu stanowiska pracy miejsce siedzące do odpoczynku? [2]

 

 

 

 

1.2.2.   Wyposażenie stanowisk pracy

 

L.p.

Treść pytań

tak

nie

Nie dotyczy

1

Czy maszyny w jakie wyposażone jest stanowisko pracy spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadają znak CE i deklarację zgodności)? [1]

 

 

 

2

czy maszyny wyprodukowane przed 1 stycznia 2003 r., a będące wyposażeniem stanowiska pracy posiadają udokumentowane wyniki sprawdzenia ich zgodności z minimalnymi wymaganiami?        [5]

 

 

 

3

czy elementy ruchome maszyn znajdujące się na wysokości do 2,5 m są zabezpieczone przed zagrożeniami spowodowanymi ich ruchem?  [2]

 

 

 

4

czy łańcuchy, pasy, taśmy, koła zębate i inne elementy układów napędowych znajdujące się powyżej  2,5 m od podłogi stanowiska pracy i znajdujące się nad stanowiskiem lub przejściem są osłonięte od dołu? [2]

 

 

 

5

czy osłony i urządzenia ochronne zamontowane na maszynach spełniają wymagania ustalone w rozporządzeniu w sprawie minimalnych wymagań dot. bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas prac? [5]

 

 

 

6

czy tam gdzie istnieje możliwość zetknięcia się operatora obrabiarki z narzędziami tnącymi zastosowane zostały osłony lub inne urządzenia ochronne? [6]

 

 

 

7

czy stosowane pilarki tarczowe są wyposażone w osłony piły?  [6]

 

 

 

 

8

czy zostały zastosowane nastawne kliny rozszczepiające w przypadku wzdłużnego cięcia przez pilarki tarczowe drewna lub płyty? [6]

 

 

 

9

czy w przypadku stosowania traków wszystkie mechanizmy napędowe w hali traków i podtraczu zostały osłonięte w sposób uniemożliwiający dostęp do nich podczas ruchu? [6]

 

 

 

10

czy strugarki grubiarki są wyposażone w osłonę wału nożowego? [6]

 

 

 

11

czy frezarki pionowe dwuwrzecionowe posiadają osłony zakrywające niepracującą część narzędzi tnącego? [6]

 

 

 

12

czy frezarki górnowrzecionowe są wyposażone w osłonę zakrywającą uchwyt i część narzędzia tnącego ? [6]

 

 

 

13

czy dłutarka łańcuszkowa jest wyposażona w osłonę zakrywającą koło napędowe i niepracującą część dłuta łańcuszkowego ? [6]

 

 

 

14

czy dłutarka łańcuszkowa ma zamontowane urządzenie zabezpieczające przed przypadkowym uruchomieniem dłuta w czasie ruchu suportu?

 

 

 

15

czy obrabiarki do drewna są wyposażone we właściwie zamontowane urządzenia zaciskowe i dociskowe? [6]

 

 

 

16

czy zapewnione zostało aby pracownicy obsługujący obrabiarki, w których może nastąpić odrzucenie lub wyrzucenie obrabianego materiału wykonują pracę poza strefą zagrożoną odrzutem lub wyrzutem? [6]

 

 

 

17

czy przy obsłudze pilarek tarczowych przy ręcznym posuwie materiału są zastosowane prowadnice? [6]

 

 

 

18

czy przy obsłudze pilarek tarczowych przy zmechanizowanym posuwie materiału są zastosowane urządzenia podające i odbierające? [6]

 

 

 

19

czy przy cięciu pilarką taśmową materiałów o małych rozmiarach zostały zastosowane urządzenia pozwalające na bezpieczne przesuwanie ich do piły? [6]

 

 

 

20

czy zamocowanie obrabianego materiału pilarkami taśmowymi jest stabilne zarówno przy ruchu roboczym jak i przy ruchu powrotnym piły? [6]

 

 

 

21

czy pilarki tarczowe wzdłużne z posuwem zmechanizowanym posiadają dwa rzędy zapadek przeciwodrzutowych? [6]

 

 

 

22

czy pilarki tarczowe wzdłużne z posuwem zmechanizowanym mają osłony służące do wychwytywania odpadów [6]

 

 

 

23

czy są opracowane w instrukcji bhp sygnały jakie powinny być używane przy uruchomieniu traków i wyjaśnione jest pracownikom ich znaczenie* ?  [6]

 

 

 

24

czy elementy sterownicze maszyn są widoczne, odpowiednio oznakowane i możliwe do zidentyfikowania?  [5]

 

 

 

25

czy maszyna jest wyposażona w element sterowniczy służący do jej całkowitego zatrzymania? [5]

 

 

 

26

czy układ służący do zatrzymania maszyny ma pierwszeństwo przed układem służącym do jej uruchomienia? [5]

 

 

 

27

czy urządzenie do hamowania w obrabiarkach do drzewa jest zblokowane z napędem tak, aby uniemożliwić hamowanie przy włączonym napędzie? [6]

 

 

 

28

czy stosowane w produkcji maszyny oraz ich urządzenia ochronne są utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości? [6]

 

 

 

29

czy zostało ustalone, które z używanych maszyn wymagają stałej obsługi? [6]

 

 

 

30

czy pracownicy obsługujący obrabiarki stosują nakrycie głowy zakrywające całkowicie włosy?  [6]

 

 

 

31

czy pracownicy obsługujący obrabiarki mają ubrania robocze, które nie mają elementów odstających lub luźno zwisających? [6]

 

 

 

32

czy przy obsłudze traków pracownicy hali traków i podtraczy mają zapewnioną dwustronną łączność? [6]

 

 

 

33

czy rodzaj i znaczenie używanych w trakcie łączności sygnałów zostały określone w instrukcji bhp?  [6]

 

 

 

34

czy drzwi podtracza są zamknięte na klucz w trakcie pracy traka? [6]

 

 

 

35

czy zapewnione jest, że otwarcie drzwi podtacza powoduje wstrzymanie pracy traka? [6]

 

 

 

36

czy przeprowadzono niezbędne kontrole (wstępne i okresowe) użytkowanych maszyn? [5]

 

 

 

37

czy pracodawca rejestruje przeprowadzone kontrole i przechowuje przez okres co najmniej 5 lat dokumenty z tych kontroli? [5]

 

 

 

 

* Obowiązkowe jest wydanie sygnału dźwiękowego w przypadku uruchomienia traku i rozpoczęcia procesu przecierania drewna.

 

1.2.3.   Magazynowanie

 

L.p.

Treść pytań

tak

nie

Nie dotyczy

1

  1. Czy w pomieszczeniach magazynowych zapewniona została odpowiednia temperatura i wentylacja spełniająca wymagania określone w temacie „temperatura i wentylacja w pomieszczeniach pracy” i dostosowanych do rodzaju przechowywanych materiałów? [2]

 

 

 

2

Czy materiały w opakowaniach łatwo tłukących się, substancje ich mieszaniny sklasyfikowane, jako niebezpieczne są składowane na niskich pułkach? [2]

 

 

 

3

Czy drzewo przeznaczone do przerobu lub drewno w dużych rozmiarach jest składowane w stosach zapewniających stateczność i wytrzymałość? [2]

 

 

 

4

czy używane do przewozu i przemieszczania materiałów dźwignice, przenośniki lub wózki jezdniowe z napędem silnikowym są stosowane zgodnie z przepisami ich dotyczącymi? [2]

 

 

 

5

czy opracowana została instrukcja składowania i magazynowania materiałów? [2]

 

 

 

6

czy przy składowaniu i magazynowaniu towarów zapewniona została ochrona przeciwpożarowa określona w odrębnych przepisach? [2]