Sekcja Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych - Projekty
Streszczenie

Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym stosowanym do badań związanych z kształtowaniem warunków pracy.

Kierownik projektu: mgr inż. Grażyna Szlagowska

Streszczenie projektu:

Celem zadania było zapewnienie odniesienia wykonywanych w laboratoriach Instytutu badań i pomiarów do wzorców krajowych i międzynarodowych. Zadanie wykonano zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025 oraz w systemach zapewnienia jakości obowiązujących w laboratoriach badawczych i pomiarowych CIOP-PIB.Zakres zrealizowanych prac obejmował: prowadzenie wzorcowania/sprawdzania wyposażenia pomiarowego i badawczego w komórkach wewnetrznych Instytutu oraz w jednostkach upoważnionych poza Instytutem; prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji z zakresu nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym wynikajacego z wprowadzonych w Instytucie systemów zapewnienia jakości; opracowanie metod, instrukcji wzorcowania/sprawdzania oraz instrukcji obsługi i konserwacji wyposażenia pomiarowego i badawczego.

Jednostka: Sekcja Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004