Ośrodek Promocji i Wdrażania - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Tematyczne informacyjne kampanie społeczne promujące bezpieczeństwo i zdrowie w środowisku pracy i życia człowieka

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Szczygielska

Streszczenie projektu:

 

Głównym celem zadania było podniesienie świadomości społecznej z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w przedsiębiorstwach i podniesienie poziomu regionalnej spójności przedsiębiorstw w Polsce, rozumianej jako poziom współpracy między przedsiębiorstwami w obszarze bezpieczeństwa pracy.

Celem 1. etapu realizacji zadania było przygotowanie i przeprowadzenie informacyjnej kampanii społecznej pn.: Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy, celem 2. etapu przygotowanie i przeprowadzenie informacyjnej kampanii społecznej pn. Podziel się bezpieczeństwem, promuj dobre praktyki bhp, natomiast celem 3. etapu – przygotowanie i przeprowadzenie informacyjnej kampanii społecznej pn. Zdrowie pracowników zyskiem firmy. W ramach każdej kampanii zorganizowano działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne służące podniesieniu świadomości pracowników i pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy, upowszechniano wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy oraz ułatwiano nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami przedsiębiorstw uczestniczącymi w działaniach kampanii. Ponadto przygotowano publikacje dotyczące kampanii.

W realizację wszystkich kampanii włączyło się w sumie 86 oficjalnych partnerów kampanii (instytucji, organizacji i przedsiębiorstw). We współpracy z partnerami na terenie całego kraju przygotowano i zorganizowano 123 przedsięwzięcia kampanii, w których uczestniczyło ponad 23,3 tys. przedstawicieli pracodawców i pracowników z wybranych regionów Polski (w tym z sektora MŚP), szczególnie przedstawiciele zawodów wysokiego ryzyka.

CIOP-PIB zorganizował lub współorganizował 26 przedsięwzięć: 17 konferencji, 6 seminariów, 1 warsztaty, 1 piknik edukacyjny, 1 konkurs. W sumie w działach tych uczestniczyło ok. 2,9 tys. osób.

W ramach kampanii społecznych zrealizowano także 96 przedsięwzięć przygotowanych i przeprowadzonych przez partnerów kampanii, wpisujących się w ich cele, przeprowadzanych z wykorzystaniem materiałów informacyjnych i promocyjnych kampanii. W sumie uczestniczyło w nich ok. 20,4 tys. osób. Dodatkowo wyniki zadania zaprezentowano podczas 18 innych spotkań.

 W ramach zadania opracowano, wydano i upowszechniono 68 materiałów informacyjnych i promocyjnych kampanii w wersji drukowanej i elektronicznej: 4 logotypy kampanii, 3 banery elektroniczne, 4 znaczki kampanii, 4 wersje layoutów prezentacji multimedialnych, 3 plakaty, 7 ulotek, 4 materiały konferencyjne w wersji drukowanej i elektronicznej, 30 prezentacji multimedialnych, 1 poradnik dobrych praktyk, 4 roll-upy i 4 materiały reklamowe kampanii. Materiały informacyjne i promocyjne kampanii w wersji drukowanej upowszechniono w nakładzie ponad 16 tys. egz. wśród odbiorców działań kampanii, a także umieszczono w 3 serwisach internetowych kampanii.

 

Zadanie 4.Z.20. Plakaty kampanii społecznych

 

Dodatkowo zebrano 6 przykładów dobrych praktyk z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy (w wersji elektronicznej), które umieszczono na stronie internetowej kampanii. Ponadto jeden z partnerów kampanii opracował zestaw gier edukacyjnych dotyczących tematyki zdrowia w pracy pn. TAMgram Zdrowie (na pendrivie), który był wykorzystywany w działaniach kampanii w 7 przedsiębiorstwach oraz podczas warsztatów.

W ramach zadania prowadzono współpracę z mediami. Opracowano 9 informacji prasowych, które upowszechniono w wersji elektronicznej wśród przedstawicieli mediów wspierających kampanię oraz umieszczono je w serwisach internetowych kampanii. W wyniku tych działań ukazało się 27 publikacji prasowych, 154 publikacje w serwisach internetowych oraz powstało 5 relacji telewizyjnych. Wśród publikacji prasowych 9 zostało przygotowanych przez realizatorów zadania, a 18 przez innych autorów na podstawie materiałów kampanii lub dotyczyło przedsięwzięć kampanii.

Ponadto opracowano i upowszechniono 3 serwisy internetowe kampanii. Serwisy te były dostępne dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką kampanii. W okresie od stycznia 2014 r. do listopada 2016 r. serwisy internetowe odwiedziło ponad 20 tys. osób.

Przeprowadzono badania ankietowe skuteczności kampanii. Wyniki badania dowiodły osiągnięcia celów kampanii społecznych, tj. zwiększenia świadomości występowania zagrożeń w środowisku pracy i zwiększenia poziomu wiedzy na temat sposobów skutecznej ochrony przed skutkami występowania tych zagrożeń oraz podniesienia kompetencji i wiedzy u ok. 2,8 tys. osób. Szacuje się ponadto wzrost poziomu wiedzy wśród ok. 16 tys. odbiorców materiałów informacyjnych i promocyjnych kampanii. Oceniono, że działania kampanii mogą przyczynić się do poprawy warunków pracy ponad 89 tys. pracowników przedsiębiorstw i instytucji objętych działaniami kampanii.

Wyniki zadania przedstawiono w materiałach konferencyjnych o zasięgu krajowym (4), w publikacjach o zasięgu krajowym (30), w publikacjach internetowych (154), a także podczas krajowych konferencji i seminariów (18), międzynarodowych konferencji i seminariów (4) oraz innych spotkań (17).Jednostka: Ośrodek Promocji i Wdrażania

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016