Dział Informatyki - Projekty
Streszczenie

Opracowanie narzędzi komputerowych wspomagających systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach.

Kierownik projektu: mgr inż. Andrzej Biernacki

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania rozbudowano, udoskonalono i zaktualizowano komputerowy system STER, wspomagający systemowe zarządzanie bhp w przedsiębiorstwie, zgodnie z postępem wiedzy i legislacji, a także z uwzględnieniem doświadczeń i potrzeb użytkowników. Zwiększono jego funkcjonalność, poprzez dodanie nowych, użytecznych funkcji oraz procedur, jak również poprzez zoptymalizowanie funkcji i procedur już istniejących. Zaimplementowano w sytemie STER możliwość wprowadzania wielopoziomowej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i dokonano w związku z tym wielu zmian w strukturze bazy danych oraz kodzie źródłowym systemu.Dokonano niezbędnych zmian w algorytmach realizujacych przeliczanie danych pomiarowych, wprowadzanych do systemu przez użytkowników, w celu uzyskania wartości kryterialnych, porównywanych ze zaktualizowanymi wartościami dopuszczalnymi oraz zmodyfikowano stosownie do nowych uregulowań prawnych metody wyznaczania poziomu ryzyka zawodowego dla czynników chemicznych, pyłów, promieniowania podczerwonego, promieniowania nadfioletowego. Ponadto zaimplementowano w systemie obsługę nowego czynnika fizycznego: promieniowanie widzialne.Efektem końcowym zadania jest opracowanie 6. wersji systemu STER (5.1 5.2, 5.3, 6.0, 6.1, 6.2), które zostały przekazane do ponad 100 przedsiębiorstw, łącznie ze stosowną dokumentacją.Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.01.2002 – 30.12.2004