Dział Informatyki - Projekty
Streszczenie

Prowadzenie i aktualizacja internetowego serwisu informacyjnego w zakresie krajowych i europejskich wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Suchecka

Streszczenie projektu:

Celem zadania było prowadzenie w Internecie serwisu aktualnych informacji dotyczących obowiązujących uregulowań prawnych z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii.Zaprojektowano i zaimplementowano w Systemie Zarządzania Treścią (CMS) portalu internetowego CIOP-PIB oprogramowanie narzędziowe systemu baz danych, które umożliwia centralne zarządzanie zasobami informacji o aktach prawnych, zgromadzonymi w portalu, jak również wszystkimi zestawieniami informacji o aktach prawnych, wyświetlanymi w dowolnych częściach portalu, objętych systemem CMS.W ramach zadania opracowano: bazę danych zawierającą informacje o aktach prawnych dotyczących bhp oraz procedury ich udostępniania w dowolnych obszarach portalu, system dynamicznego uaktualniania zawartości ww. bazy oraz automatycznego uaktualniania wszystkich stron, na których są wyświetlone zestawienia o aktach prawnych, system klasyfikowania aktów prawnych, umożliwiający ich przyporządkowanie do określonych działów tematycznych portalu, wyszukiwarkę aktów prawnych oraz system przyporządkowania i prezentacji aktów prawnych zmieniających do aktów prawnych zmienianych, a także zastępowania aktów uchylonych przez nowo wprowadzane w życie.Systematycznie prezentowano w portalu informacje o nowych wymaganiach prawnych z zakresu bhp, a poczynając od roku 2006, udostępniano komentarze, dotyczące uregulowań prawnych w różnych obszarach problematyki bhp. Ogółem wprowadzono do bazy informacje o 723 aktach prawnych (oraz ich 179 pełnych tekstów i 373 odnośniki), 362 informacje o poprawkach i 99 o uchyleniach.

Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007