Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy - O Pracowni

Profil działalności pracowni:


 • charakterystyka zagrożeń i ocena ryzyka wynikającego z wykonywania wysiłku fizycznego, w warunkach mikroklimatu gorącego i zimnego oraz w odzieży ochronnej,
 • ocena mechanizmów termoregulacji w odpowiedzi na gorące i zimne czynniki środowiska pracy,
 • fizjologiczne kryteria bezpieczeństwa osób wykonujących pracę o szczególnym charakterze,
 • zastosowanie chronofizjologii w ochronie zdrowia pracownika i w organizacji procesów pracy,
 • zasady oceny postępu rehabilitacji medycznej i zawodowej osób z dysfunkcją narządu ruchu,

Kierownik Pracowni
dr hab. n. med. Joanna Bugajska
tel. 623 32 77, fax: 623 36 93
e-mail: jobug@ciop.pl

 

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy - Oferta

Badania

Laboratorium Pracowni Fizjologii i Higieny Pracy działa na zasadzie zgodności z wymaganiami normy europejskiej EN 45001 oraz ISO/IEC Przewodnik Nr. 25, a także posiada akredytację PCBC. Pracownia posiada 5 procedur badawczych zgodnie, z którymi wykonywane są badania:

 • Wydatku energetycznego, na podstawie pomiaru wentylacji płuc,
 • Ogólnej wydolności człowieka i maksymalnego pochłaniania tlenu,
 • Obciążenia organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej przeznaczonej do mikroklimatu gorącego,
 • Obciążenia organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej przeznaczonej do mikroklimatu zimnego,
 • Obciążenia organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej wykonanej z materiałów powlekanych.

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. Instytutu 22 623-32-77 jobug[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr Katarzyna Hildt-Ciupińska - kahil[at]ciop.pl
   dr n. med. Elżbieta Łastowiecka - Moras - ellas[at]ciop.pl
   techn. Małgorzata Łopuszyńska - mallo[at]ciop.pl
   techn. Anna Malinowska-Krokosz - ankro[at]ciop.pl
   mgr Marzena Malińska - mamal[at]ciop.pl
   mgr Patrycja Myszka - pamys[at]ciop.pl
   mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak - kapaw[at]ciop.pl
Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj