Wybierz rozdział
Redakcja
 
Maksymalizuj
Przywróć
Rejestr Zmian
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Instrukcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Dostęp do informacji zawartych na stronach Biuletynu odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów menu, które są elementem stałym dostępnym z każdego poziomu. Klikając w jeden z aktywnych elementów menu „Wybierz rozdział” użytkownik przechodzi do poszczególnych stron przypisanych do wskazanego elementu menu.

 
0
0
4
0
9
2
1
8
Status prawny

Status Prawny:
instytut badawczy

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy nadzorowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie, 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 jest instytutem badawczym posiadający status państwowego instytutu badawczego, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033480, w którym są przechowywane jego akta, REGON 000018046, NIP 525-000-82-70.


Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw pracy.

 

Instytutu działa na podstawie następujących aktów prawnych:

    • Ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. o utworzeniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (Dz.U. 1950 nr 17 poz. 139);
    • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie nadania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1606);
    • Statut zatwierdzony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej;
    • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 498 z późn. zm.);

Statut Centralnego Instytut Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego


Nr wersji: 11 | Data zmiany: 2022-11-29 09:57 | Autor: Andrzej Biernacki