Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Data: 28.10.2009 r.
Znak: EZ/ZP-12/2009

OGŁOSZENIE wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu telekomunikacyjnego złożonego z fabrycznie nowej centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem (zestaw komputerowy i aparaty systemowe) oraz świadczenie przez okres trzech lat usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i faksowych), określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak: EZ/ZP-12/2009.

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu telekomunikacyjnego złożonego z fabrycznie nowej centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem (zestaw komputerowy i aparaty systemowe) oraz świadczenie przez okres trzech lat usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i faksowych), przeprowadzone w trybie „przetarg nieograniczony”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zakończono wyborem ofert:

- w Części 1   
IQnet Sp. z o.o.              na kwotę brutto 140 712,36 zł -  pkt 100   
ul. Ks. Bp. Herberta Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice

-  w Części 2
Telekomunikacja Polska S.A.        na kwotę brutto 179 632,80 -  pkt 100     
ul. Twarda 18, 00-105  Warszawa

które zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w SIWZ (najniższa cena) uzyskały najwyższą ilość punktów, tj. 100.

Oferty firm uzyskały następujące ilości punktów:
1)    Verbicom S.A.             w Części 1 na kwotę brutto 158 600,00 zł -  pkt 89        
Ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań

2)    Witold Cylny                        w Części 1 na kwotę brutto 183 000,00 zł,  
COMTEL IMPORT-EKSPORT        po dokonaniu poprawki oczywistej omyłki
Ul. Zamoyskiego 49, 03-801 Warszawa    rachunkowej przyjęto kwotę 184 830,00 zł- pkt 76

3)    IQnet Sp. z o.o.                     w Części 1 na kwotę brutto 140 712,36 zł -  pkt 100   
Ul. Ks. Bp. Herberta Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice

4)    Telekomunikacja Polska S.A.        w Części 1 na kwotę brutto 216 250,50 – pkt 65     
ul. Twarda 18, 00-105  Warszawa                w Części 2 na kwotę brutto 179 632,80– pkt 100     


Ponadto informujemy, iż oferta nr 5 firmy NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE S.A. Ul. L. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa, złożona na Część 1 na kwotę brutto 71 980,00 zł., zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 Ustawy PZP, została odrzucona, jako oferta zawierająca rażąco niską cenę.