Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2009-12-16
Znak: EZ/ZP-18/2009

Ogłoszenie wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, obejmujących remont klatki schodowej wraz z osadzeniem parapetów i remont laboratorium 411 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16, a także obejmujących przebudowę pomieszczeń po zdemontowanym transformatorze na pomieszczenia laboratoryjne i pomalowanie pomieszczenia węzła cieplnego w Zakładzie Ochron Osobistych Instytutu w Łodzi, przy ul. Wierzbowej 48


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, obejmujących remont klatki schodowej wraz z osadzeniem parapetów i remont laboratorium 411 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16, a także obejmujących przebudowę pomieszczeń po zdemontowanym transformatorze na pomieszczenia laboratoryjne i pomalowanie pomieszczenia węzła cieplnego w Zakładzie Ochron Osobistych Instytutu w Łodzi, przy ul. Wierzbowej 48, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą załącznik nr 4 i Kosztorysem Nakładczym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ znak: EZ/ZP-18/2009, przeprowadzone w trybie „przetarg nieograniczony”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zakończono wyborem oferty firmy:

Komprem Usługi Remontowo-Budowlane, Buźniak Zdzisław05-820 Piastów, ul. Norwida 15 na kwotę brutto zł 169.031,48

która zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w SIWZ uzyskała najwyższą ilość punktów.