Wybierz rozdział
Redakcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Redaktor:
mgr Agnieszka Wojtaszewska
e-mail: agwoj@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 06
Administrator systemu:
inż. Artur Sychowicz
e-mail: rs@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 25
 
Rejestr Zmian
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Instrukcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Dostęp do informacji zawartych na stronach Biuletynu odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów menu, które są elementem stałym dostępnym z każdego poziomu. Klikając w jeden z aktywnych elementów menu „Wybierz rozdział” użytkownik przechodzi do poszczególnych stron przypisanych do wskazanego elementu menu.

 
0
0
4
0
9
2
3
1
Przedmiot działalności

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki, wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy, zajmuje się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy, zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Instytut ma kategorię A wg oceny parametrycznej MNiSW.


Przedmiot działania Instytutu ujęto w statucie zatwierdzonym przez MRIPS następująco:
„Przedmiotem działania Instytutu jest:

 1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, w zakresie tematyki ochrony pracy oraz ergonomii, w tym w szczególności w ramach programów wieloletnich, ustanawianych przez Radę Ministrów;
 2. przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w pkt 1, do potrzeb praktyki;
 3. udział we wdrażaniu wyników badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w pkt 1;
 4. prowadzenie działalności wspierającej administrację publiczną w zakresie tematyki ochrony pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii”.

 

Zakres działania Instytutu obejmuje:

 1. upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 2. wykonywanie ekspertyz i analiz oraz opracowywanie opinii w zakresie ochrony pracy i ergonomii;
 3. opracowywanie ocen dotyczących stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, a także w zakresie osiągnięć światowej nauki i techniki;
 4. prowadzenie i organizowanie prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy;
 5. opracowywanie i rozwój metodyki kompleksowej diagnozy kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz sprawności psychospołecznych i fizycznych, w tym osób z niepełnosprawnościami;
 6. opracowywanie zasad projektowania, oceny oraz dostosowania stanowisk i procesów pracy do możliwości psychofizycznych określonych grup zawodowych;
 7. wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i wyników uzyskanych w ramach badań naukowych i prac rozwojowych w procesach badań laboratoryjnych i wzorcowania przyrządów pomiarowych oraz certyfikacji wyrobów, usług oraz kompetencji personelu – prowadzonych w zakresie uzyskanych akredytacji i notyfikacji;
 8. prowadzenie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli realizacji tych projektów w ramach programu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącego dofinansowania działań prowadzonych przez płatników składek skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej;
 9. prowadzenie i rozwój baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu;
 10. prowadzenie działalności:
  1. normalizacyjnej w zakresie ochrony pracy oraz ergonomii,
  2. w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw,
  3. wydawniczej i publikacyjnej związanej z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi,
  4. wspierającej administrację rządową w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej oraz podpisanych lub ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów dotyczących ochrony pracy.

Nr wersji: 2 | Data zmiany: 2022-04-11 12:17 | Autor: Małgorzata Piętka