Wybierz rozdział
Redakcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Redaktor:
mgr Agnieszka Wojtaszewska
e-mail: agwoj@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 06
Administrator systemu:
inż. Artur Sychowicz
e-mail: rs@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 25
 
Rejestr Zmian
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Instrukcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Dostęp do informacji zawartych na stronach Biuletynu odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów menu, które są elementem stałym dostępnym z każdego poziomu. Klikając w jeden z aktywnych elementów menu „Wybierz rozdział” użytkownik przechodzi do poszczególnych stron przypisanych do wskazanego elementu menu.

 
0
0
4
0
9
2
3
5
Tryb działania

Instytut występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek. Samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia ogólnonarodowego oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów, w tym dotyczących instytutów badawczych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą Prawo zamówień publicznych oraz procedurami wynikającymi z zarządzeń wewnętrznych. Podstawą gospodarki jest plan rzeczowo-finansowy ustalany przez dyrektora, po zaopiniowaniu przez radę naukową. Sprawozdanie finansowe zatwierdza organ sprawujący nadzór.

 

Inne informacje publiczne

Pozostałe informacje publiczne nieopublikowane w BIP CIOP-PIB dostępne są na stronie www.ciop.pl lub po uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem Instytutu, tel. 22 623 46 01.


Nr wersji: 2 | Data zmiany: 2022-04-11 13:22 | Autor: Małgorzata Piętka