Wybierz rozdział
Redakcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Redaktor:
mgr Ilona Niewęgłowska
tel: (0 22) 623 37 98
Administrator systemu:
inż. Artur Sychowicz
e-mail: rs@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 25
 
Rejestr Zmian
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Instrukcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Dostęp do informacji zawartych na stronach Biuletynu odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów menu, które są elementem stałym dostępnym z każdego poziomu. Klikając w jeden z aktywnych elementów menu „Wybierz rozdział” użytkownik przechodzi do poszczególnych stron przypisanych do wskazanego elementu menu.

 
0
0
3
6
5
8
7
7
Tryb działania

Instytut występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek. Samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia ogólnonarodowego oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów, w tym dotyczących instytutów badawczych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą Prawo zamówień publicznych oraz procedurami wynikającymi z zarządzeń wewnętrznych. Podstawą gospodarki jest plan rzeczowo-finansowy ustalany przez dyrektora, po zaopiniowaniu przez radę naukową. Sprawozdanie finansowe zatwierdza organ sprawujący nadzór.

Nr wersji: 3 | Data zmiany: 2014-10-22 10:08 | Autor: Jacek Kurowski