Wybierz rozdział
Redakcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Redaktor:
mgr Ilona Niewęgłowska
tel: (0 22) 623 37 98
Administrator systemu:
inż. Artur Sychowicz
e-mail: rs@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 25
 
Rejestr Zmian
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Instrukcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Dostęp do informacji zawartych na stronach Biuletynu odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów menu, które są elementem stałym dostępnym z każdego poziomu. Klikając w jeden z aktywnych elementów menu „Wybierz rozdział” użytkownik przechodzi do poszczególnych stron przypisanych do wskazanego elementu menu.

 
0
0
3
6
5
8
6
8
Załatwianie spraw

Wykonywanie zadań z zakresu realizacji programów rządowych określają odrębne ustawy lub umowy zawarte z właściwymi organami administracji rządowej.

Wykonywanie innych zadań objętych przedmiotem działania określają umowy oraz procedury wewnętrzne. Np. badania realizowane w ramach akredytowanych laboratoriów badawczych oraz prace w zakresie certyfikacji wyrobów, systemów zarządzania oraz kompetencji personelu, objętych państwowym systemem oceny zgodności, są przyjmowane i realizowane zgodnie z Księgą Jakości Laboratoriów Badawczych i Pomiarowych, Księgą Procedur Organizacyjnych oraz Księgą Jakości Ośrodka Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter problematyki ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii, do realizacji zadań włączane są właściwe zakłady naukowo-badawcze oraz inne komórki organizacyjne (ośrodki, pracownie) lub tworzone są zespoły doradcze.

Koordynację prac prowadzi zastępca dyrektora, który kieruje pracą komórek właściwych do ich realizacji.


Nr wersji: 3 | Data zmiany: 2014-10-22 10:07 | Autor: Jacek Kurowski