Wybierz rozdział
Redakcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Redaktor:
mgr Agnieszka Wojtaszewska
e-mail: agwoj@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 06
Administrator systemu:
inż. Artur Sychowicz
e-mail: rs@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 25
 
Rejestr Zmian
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Instrukcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Dostęp do informacji zawartych na stronach Biuletynu odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów menu, które są elementem stałym dostępnym z każdego poziomu. Klikając w jeden z aktywnych elementów menu „Wybierz rozdział” użytkownik przechodzi do poszczególnych stron przypisanych do wskazanego elementu menu.

 
0
0
4
0
9
3
6
4
Załatwianie spraw

Wykonywanie zadań z zakresu realizacji programów rządowych określają odrębne ustawy lub umowy zawarte z właściwymi organami administracji rządowej.

Wykonywanie innych zadań objętych przedmiotem działania określają umowy oraz procedury wewnętrzne. Np. badania realizowane w ramach akredytowanych laboratoriów badawczych oraz prace w zakresie certyfikacji wyrobów, systemów zarządzania oraz kompetencji personelu, objętych państwowym systemem oceny zgodności, są przyjmowane i realizowane zgodnie z Księgą Jakości Laboratoriów Badawczych i Pomiarowych, Księgą Procedur Organizacyjnych oraz Księgą Jakości Ośrodka Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter problematyki ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii, do realizacji zadań włączane są właściwe zakłady naukowo-badawcze oraz inne komórki organizacyjne (ośrodki, pracownie) lub tworzone są zespoły doradcze.

Koordynację prac prowadzi zastępca dyrektora, który kieruje pracą komórek właściwych do ich realizacji.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Wszystkie zgłoszenia wpływające do Instytutu realizuje się na bieżąco. Terminy wykonania prac zależne są od rodzaju zadań.

Sprawy zgłaszane pocztą na adres Instytutu, po uprzednim zarejestrowaniu w kancelarii i zadekretowaniu przez Dyrektora CIOP-PIB, przydzielane są do wykonania komórkom organizacyjnym zgodnie z tematyką sprawy.

Sprawy zgłaszane drogą telefoniczną lub e-mailem kierowane są do właściwych członków kierownictwa CIOP-PIB.

Korespondencja kierowana do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego:

za pośrednictwem poczty:

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa                                          

 

za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@ciop.pl

 

poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą dostępną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP – http://epuap.gov.pl

Skrytka ePUAP:  /ciop_pib/SkrytkaESP

faxem:  (22) 623 36 93

Informacja telefoniczna:  (22) 623 36 98


Nr wersji: 4 | Data zmiany: 2022-04-11 13:29 | Autor: Małgorzata Piętka