Wybierz rozdział
Redakcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Redaktor:
mgr Agnieszka Wojtaszewska
e-mail: agwoj@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 06
Administrator systemu:
inż. Artur Sychowicz
e-mail: rs@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 25
 
Rejestr Zmian
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Instrukcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Dostęp do informacji zawartych na stronach Biuletynu odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów menu, które są elementem stałym dostępnym z każdego poziomu. Klikając w jeden z aktywnych elementów menu „Wybierz rozdział” użytkownik przechodzi do poszczególnych stron przypisanych do wskazanego elementu menu.

 
0
0
4
0
9
3
6
9
Akty prawne

Akty publicznoprawne:

Instytut nie posiada inicjatywy legislacyjnej, opiniuje jedynie przekazane mu przez organy administracji rządowej projekty aktów normatywnych.

 

Udostępnianie informacji zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwach odbywa się z zastrzeżeniem przepisów:

    • ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019 poz. 742),
    • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781),
    • o innych informacjach chronionych ustawowo.

Dane publiczne:

Instytut, prowadząc działalność na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. 2022 poz. 498), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie nadania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu Państwowego Instytutu Badawczego (Dz.U. 2022 nr 192 poz. 1606) oraz Statutu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw pracy, nie wytwarza informacji publicznych zawierających dane publiczne określone w art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2022 poz. 2176). Informacje inne nie udostępnione na stronach internetowych Instytutu www.ciop.pl mogą być udostępnione wyłącznie w formie pisemnej na uprzedni pisemny wniosek osoby zainteresowanej uzyskaniem informacji.

Ustawy:
Ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022 poz. 574).
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2020 poz. 1861).
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. 2019 poz. 1384).


Nr wersji: 9 | Data zmiany: 2022-04-12 14:44 | Autor: Małgorzata Piętka