Wybierz rozdział
Redakcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Redaktor:
mgr Ilona Niewęgłowska
tel: (0 22) 623 37 98
Administrator systemu:
inż. Artur Sychowicz
e-mail: rs@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 25
 
Rejestr Zmian
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Instrukcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Dostęp do informacji zawartych na stronach Biuletynu odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów menu, które są elementem stałym dostępnym z każdego poziomu. Klikając w jeden z aktywnych elementów menu „Wybierz rozdział” użytkownik przechodzi do poszczególnych stron przypisanych do wskazanego elementu menu.

 
0
0
3
6
5
8
7
4
Akty prawne

Akty publicznoprawne:

Instytut nie posiada inicjatywy legislacyjnej, opiniuje jedynie przekazane mu przez organy administracji rządowej projekty aktów normatywnych.

Udostępnianie informacji zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwach odbywa się z zastrzeżeniem przepisów:

Dane publiczne:

Instytut, prowadząc działalność na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 r. Nr 96 poz. 618 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie nadania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu Państwowego Instytutu Badawczego (Dz. U. Nr 192, poz. 1606) oraz statutu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw pracy, nie wytwarza informacji publicznych zawierających dane publiczne określone w art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r, poz. 782). Informacje inne nie udostępnione na stronach internetowych Instytutu www.ciop.pl mogą być udostępnione wyłącznie w formie pisemnej na uprzedni pisemny wniosek osoby zainteresowanej uzyskaniem informacji.


Nr wersji: 5 | Data zmiany: 2020-06-16 10:28 | Autor: Małgorzata Piętka