Wybierz rozdział
Redakcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Redaktor:
mgr Ilona Niewęgłowska
tel: (0 22) 623 37 98
Administrator systemu:
inż. Artur Sychowicz
e-mail: rs@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 25
 
Rejestr Zmian
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Instrukcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Dostęp do informacji zawartych na stronach Biuletynu odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów menu, które są elementem stałym dostępnym z każdego poziomu. Klikając w jeden z aktywnych elementów menu „Wybierz rozdział” użytkownik przechodzi do poszczególnych stron przypisanych do wskazanego elementu menu.

 
0
0
3
2
4
8
2
6
Organy oraz osoby sprawujące funkcję i ich kompetencje

 

Organizacja

Strukturę i zasady organizacji oraz metodyczny zakres działalności i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.

 

Strukturę organizacyjną tworzą:

1) Dyrektor,

2) Rada Naukowa,

3) Zastępca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń,

4) Zastępca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji,

5) Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych,

6) Główny Księgowy,

7) zakłady naukowo-badawcze,

8) ośrodki,

9) działy,

10) pracownie,

11) laboratoria,

12) sekcje,

13) zespoły,

14) redakcje,

15) biblioteka,

16) Centrum Edukacyjne,

17) Pełnomocnicy Dyrektora,

18) Samodzielne stanowiska pracy.

 

Schemat struktury organizacyjnej

 

Kierownictwo

Dyrektor
prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka
dakor@ciop.pl
Zastępca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji
dr inż. Daniel Podgórski
dapod@ciop.pl
Zastępca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń
dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska,
prof. nadzw. CIOP-PIB
mazaw@ciop.pl
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Mirosław Flejmer mifle@ciop.pl
Główny Księgowy

mgr Jolanta Patalan jobia@ciop.pl

Nr wersji: 4 | Data zmiany: 2016-01-07 12:08 | Autor: Jacek Kurowski